Narvik 3-A. Lorange
 
00:30:32
 

 

Tromsø 1-H. Skagseth
 
00:38:48
 

 

LIVE